Cảm biến

ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI KHÔNG DÂY KS-307DCT
ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI CÓ DÂY KS-208T
ĐẦU BÁO CHÁY KHÔNG DÂY KM-S52W
ĐẦU DÒ BÁO GAS XÌ KM-G32W